• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

גודל “גריס”


חכמים קבעו שרק כתם הגדול מ‘גריס‘ הוא אוסר, ואילו מה שקטן מגודל גריס, אינו אוסר. “כגריס” הוא כגודלו של עיגול בקוטר 19 מ”מ (מעט גדול יותר ממטבע של שקל).


כל מראה דמי שמוגדר מבחינה הלכתית כ"כתם", עשוי להיות טהור או טמא בהתאם לנסיבות הופעתו.

כתם אוסר את האישה רק בהצטרפות של מספר תנאים, ודי בחסרונו של אחד מהם על מנת שהאישה תישאר מותרת.

שימי לב: מערכת תנאים אלו רלבנטית רק כאשר מדובר בכתם. כל מקרה שבו האישה חשה הרגשה הלכתית לא יוגדר ככתם, וכך גם מצבים בהם אנו חוששים שהיתה הרגשה כזו (כמו הופעת מראה דמי בבדיקה, ראיית דם בסמוך לקיום יחסים, או בחלק מהמקרים בהם נראה דם בקינוח לאחר הטלת שתן). למקרים אלו יש דין הלכתי חמור יותר, והם לא ייחשבו לכתמים.

 

על מכלול התנאים ניתן לקרוא בדף המידע העוסק בדיני כתמים. אחד מתנאים אלו הוא גודל הכתם:

חכמים קבעו שרק כתם הגדול מ‘גריס‘ יש בו כדי לאסור, ועל כן כל כתם שקטן מגודל זה מותיר את האישה בטהרתה. הגודל המכונה "כגריס" הוא כגודלו של עיגול בקוטר 19 מ"מ (מעט גדול יותר ממטבע של שקל ). מידה זו היא מידת שטח, ועל כן יש לאמוד את שטחו של כתם המופיע בכל צורה שהיא – ביחס למידת שטח זו.

בכל מקרה שבו ברור לאישה שהכתם קטן משטח זה, היא טהורה ואין צורך לשאול על כך. כאשר לא ברור אם הכתם קטן או גדול מגודל "גריס" מומלץ לשאול רב או יועצת הלכה כיצד יש לנהוג. 
במקרה שנראים כמה כתמים על בגד או כל חפץ אחר כל אחד מהכתמים נמדד בפני עצמו, והאישה תיאסר אך ורק אם אחד מהם גדול מ"כגריס". אם הכתמים נראים על גופה של האישה, נחשב את השטח הכולל של כל הכתמים. אם השטח שנוצר מצירוף הכתמים הוא "כגריס" או יותר האישה עשויה להיאסר. 

חשוב לזכור כי בכל מקרה של הופעת מראה דמי, ולא רק כאשר מדובר בכתם, יש משמעות מכרעת לצבעו של המראה. בשום מקרה אישה לא תיאסר אם המראה שראתה אינו בצבע אוסר. בכל מקרה של ספק מומלץ לשאול שאלת חכם.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה נ"ח:

2. שו"ע יו"ד סי' ק"צ סעיפים ה-ו

3. רמ"א יו"ד סי' ק"צ סעיף ה

4. פתחי תשובה יו"ד סי' ק"צ ס"ק ט

5. חתם סופר סי' ק"נ סעיף קפ"ב

6. נידה נ"ח.

7. נידה נ"ט.

8. שו"ע יו"ד סי' ק"צ סעיף ח

9. מעיל צדקה סי' ס"ב