• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

וסת ההפלגה


“הפלגה” היא פרק הזמן בין שני מופעים של הוסת, והיא הבסיס לחישוב אחת משלושת עונת ימי הפרישה של מי שיש לה ‘וסת לא קבוע’.


כל אישה שהווסת שלה מוגדרת מבחינה הלכתית כווסת לא קבוע – אפילו אם יש לה וסת סדירה במונחים רפואיים- צריכה לחשב שלושה מועדים שבהם יש לה עונת פרישה כיוון שיש הנחה הלכתית שהדימום הווסתי שלה עשוי להופיע בהם. אחד מתאריכים אלו מכונה "וסת ההפלגה".

המונח "הפלגה" בהקשר זה משמעו פרק הזמן שבין שני מופעים של וסתה של האישה.

כדי לחשב את עונת הפרישה שמכונה "וסת ההפלגה" תחשב האישה את מספר הימים שבין הווסת האחרונה לזו שקדמה לה, ותחשב את אותו מספר ימים מהווסת האחרונה. בתאריך העתידי שאליו הגיעה בחישוב זה, באותה עונה (יום או לילה- ראי כאן) שבה הופיעה הווסת בפעם הקודמת, תחול עונת פרישה של וסת ההפלגה. כבכל עונת פרישה יהיה עליה לבצע בדיקה במהלך עונה זו ועל בני הזוג יאסר לקיים יחסים למשך אותה עונה. כאמור זוהי רק אחת מתוך שלושת עונות הפרישה שעליה לחשוש לה. על חישובי וסתות באופן כללי ניתן לקרוא בהרחבה כאן.

אם הווסת לא הופיעה בחלוף מספר הימים שחושב, אין צורך להמשיך ולזכור את ההפרש שלפיו חושבה עונה זו. וסת ההפלגה של החודש הבא תקבע לפי מספר הימים שבין הווסת הקודמת לזו שתופיע כעת. אם ההפלגה זהה במשך שלוש פעמים רצופות, ומופיעה גם באותה עונה- ביום או בלילה, הרי שיהיה שינוי מהותי בהתייחסות לקביעת הווסתות, כיוון שזהו מצב הלכתי של וסת קבוע, שיש לו דינים משלו כפי שניתן לקרוא בקישור.

ישנן קהילות שנהגו לחשב את וסת ההפלגה לפי ספירת עונות ולא לפי ספירת ימים. אם זהו המנהג של קהילתך עליך לשמור אותו ולא לנהוג לפי ההנחיות כאן.

שיטת חב"ד בחישוב וסת ההפלגה

חסידות חב"ד, לפי פסיקת האדמו"ר מחב"ד בעל שולחן ערוך הרב, מחשבת את וסת ההפלגה באופן שונה מכל שאר קהילות ישראל. בעוד הפסיקה בכל העדות היא שיש לחשב את ההפרש בין וסת לווסת, על פי פסיקת חב"ד יש לחשב את ההפרש מסופו של הדימום וביצוע הפסק הטהרה לבין הווסת הבאה (ובהתאם יש לפי פסיקת חב"ד חשיבות להקפדה על ביצוע הפסק הטהרה במועד המוקדם ביותר האפשרי).

חשוב במיוחד לשים לב לפער בין שיטת חב"ד לכל שאר השיטות בעת שבודקים את האפשרות להשתמש במערכת אוטומטית לחישוב וסתות ברשת האינטרנט או באפליקציה, כיוון שחישוב על פי שיטת חב"ד מתבסס על נתונים שונים מאשר חישוב על פי כל שאר השיטות.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה ס"ד.

2. שו"ע יו"ד סי' קפ"ט סע' ב