• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  מסולקות דמים


  שלוש קטגוריות הלכתיות של מצבים שבהם ההנחה ההלכתית היא שלא תהיה סדירות בהופעת הווסת: מעוברת, מינקת וזקנה.


  ישנם שלושה מצבים שבהם ההנחה ההלכתית היא שלא תהיה סדירות בהופעת הווסת. נשים בקטגוריות אלו עשויות להיאסר כמו כל אישה אחרת, ויקיימו את תהליך הטהרה במלואו, אך לא ינהלו חישובי וסתות כרגיל.

  "מעוברת"

  אישה בהריון מוגדרת הלכתית כ‘מעוברת‘ שיש להניח שלא תראה וסת. לפי רוב השיטות החזקה ההלכתית הזו חלה רק לאחר שלושת חודשי ההריון הראשונים.

  אישה שיש לה וסת קבוע צריכה להמשיך לחשוש לווסת זו במשך שלושת חודשי ההריון הראשונים.

  אצל אישה שיש לה וסת לא קבוע, ימי הפרישה שחושבו לפי הווסת שקדמה להריון אותן היתה צריכה לשמור (וסת החודש, וסת ההפלגה ועונה בינונית), בדרך כלל יחלפו לפני שתגלה שהיא בהריון. לאחר שחלפו וסתות אלו ולא הופיעה וסת הרי שאין תאריך חדש לחשב על פיו ימי פרישה חדשים ואין סיבה לעשות זאת.

  אם מסיבה כלשהי ישנו דימום במהלך ההריון, בראש ובראשונה יש להקפיד להיבדק ולברר את המשמעות הפיזיולוגית של הדימום. מבחינת חישובי וסתות, אם יש דימום אוסר שבמצבים אחרים היה מחייב חישוב וסתות, יש לעשות זאת גם במקרה של הריון על פי דיני וסת לא קבוע: היא צריכה לחשב את וסת החודש ולשמור עליה כעונת פרישה. לאחר הופעת וסת בפעם השניה, היא צריכה לחשב גם את וסת ההפלגה. לפי שיטת הרבנים המלווים את עבודתינו היא אינה צריכה לחשב את העונה הבינונית ולפרוש בה.
  אפילו אם יש חוקיות מדוייקת בהופעת הווסת שלה, אישה בהריון אינה קובעת וסת קבוע.
  אם היתה לה חזקה של וסת קבוע לפני שהרתה, החזקה "מוקפאת" למשך ההריון וההנקה. ברובם של המקרים, הדבר יחודש באופן אוטומטי 24 חודשים לאחר הלידה.

   "מינקת"

  ההגדרה ההלכתית "מינקת" מתייחסת לאישה בשנתיים שלאחר הלידה, אף אם אינה מניקה בפועל. אישה שמניקה לאחר שחלפו שנתיים מהלידה כבר אינה נכללת בהגדרה ההלכתית "מינקת".

  ההנחה ההלכתית היא שבתקופה זו אין לצפות להופעה סדירה של הווסת. בפועל אכן לאחר שדם הלידה פסק, נשים רבות לא מקבלות מחזור למשך מספר חודשים. מסיבות הורמונליות, אצל נשים מניקות מתחדש המחזור החודשי מאוחר יותר מאשר אצל אלו שאינן מניקות. עם זאת, הקטגוריה ההלכתית היא עקרונית ואינה תלויה במצב הספציפי של אישה כלשהי.

  המשמעויות המעשיות של הקטגוריה ההלכתית:

  • אישה בשנתיים לאחר לידה אינה צריכה לחשב וסתות או צריכה לשמור עונות פרישה לאחר הפסקת דם הלידה, ללא קשר לדפוסים שהיו לה לפני שהרתה.
   אם האישה מקבלת מחזור במהלך תקופה זו, היא צריכה לחשב את וסת החודש ולשמור עליה כעונת פרישה. לאחר הופעת וסת בפעם השניה, היא צריכה לחשב גם את וסת ההפלגה. לפי שיטת הרבנים המלווים את עבודתינו היא אינה צריכה לחשב את העונה הבינונית ולפרוש בה.

  • אפילו אם יש חוקיות מדוייקת בהופעת הווסת שלה, אישה בשנתיים אחרי לידה אינה קובעת וסת קבוע.
   אם היתה לה חזקה של וסת קבוע לפני שהרתה, החזקה "מוקפאת" למשך ההריון וההנקה. ברובם של המקרים, הדבר יחודש באופן אוטומטי 24 חודשים לאחר הלידה. 

  "זקנה"

  המונח ההלכתי "זקנה" משמש לתיאור מי שכבר אינה צריכה לחשוש לווסתות שכן ההנחה ההלכתית היא שכבר אין לה וסת. אישה שלא ראתה דימום למעלה מתשעים יום אינה צריכה לחשוש עוד לוסתות. בימינו תקופת המנפאוזה והפסקת המחזור החודשי מתרחשת זמן רב לפני שאישה נחשבת לזקנה מבחינה חברתית. כמו כן לעיתים קרובות נשים משתמשות בהורמונים שמשפיעים על השינויים המתרחשים בגוף סביב גיל המעבר. מומלץ שמי שאינה בטוחה האם היא מתאימה להגדרה הלכתית זו או לא תפנה להתייעצות אישית.

   


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. נידה ח':-ט':

  2. שו"ע יו"ד סי' קפ"ט סע' כז-לא

  3. שו"ע יו"ד סי' קפ"ט סע' לג-לד

  תפריט נגישות