• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

חומרות נפוצות בדיני וסתות


דפי המידע באתר שלנו העוסקים בדיני וסתות נכתבו על פי עיקר הדין.
יש כמה חומרות נפוצות שקהילות מסויימות קיבלו על עצמם בתחום זה.


דפי המידע העוסקים בוסתות נכתבו על פי הדין הפשוט. ישנם מספר עניינים שבהם ישנן החמרות מעבר לדין הפשוט שיש שהקפידו לנהוג לפיהן:

– בדיקות: ישנן שיטות לפיהן יש לבצע בדיקה בתחילת העונה ובדיקה לקראת סופה (בדומה לבדיקות במהלך שבעה נקיים) ולא להסתפק בבדיקה אחת במהלך עונת הפרישה כפי שמתחייב מן הדין.

 – קירבה: יש המחמירים להימנע במהלך עונת הפרישה לא רק מקיום יחסים אלא גם מדברים נוספים שיש בהם קירבה כגון חיבוק ונישוק.

– עונת אור זרוע: על פי שיטת האור זרוע, יש לפרוש לא רק בעונת הוסת כפי שנקבעה על פי חישובי הוסתות, אלא גם בעונה שלפניה, כלומר במשך יממה שלמה. ישנן קהילות שהקפידו על פרישה בעונת האור זרוע בכל ימי הפרישה ואחרות שהקפידו על חומרה זו אך רק בעונה בינונית או בוסת קבוע.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. הרב וואזנר שיעורי שבט הלוי סי’ קפ”ד סעיף ט

2. הרב עובדיה יוסף טה”ב ח”א עמ’ קכ”ז- קכ”ח

3. אור זרוע ח”א סי’ שנ”ח

4. בית יוסף יו”ד סימן קפ”ד ב(ב)

5. שו”ע יו”ד סי’ קפ”ד סעיף ב

6. רמ”א יו”ד סי’ קפ”ד סעיף ב

7. ש”ך יו”ד סימן קפ”ד ס”ק ו

8. ט”ז יו”ד יממן קפ”ד ס”ק ג

9. פתחי תשובה יו”ד סי’ קפ”ד ס”ק ה

10. רדב”ז ח”א סימן קס”ג

תפריט נגישות