• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  וסת קבוע


  חוקיות מדוייקת בהופעת הוסת על פי הכללים ההלכתיים.


  על סמך הפסוק בספר ויקרא (פרק ט”ו פסוק ל”א) “והזרתם את בני ישראל מטומאתם” מתחייבת הקפדה להימנע ממצב של קיום יחסים בזמן שסביר שתופיע הוסת.

  כדי לעשות זאת נדרשת כל אישה לקבוע על פי המופעים הקודמים של הוסת שלה מהם הזמנים שבהם עליה לחשוש שיתכן ותופיע הוסת הבאה על סמך ההנחות ההלכתיות בנושא, ולקבוע זמנים אלו כעונות פרישה בעלות דינים מיוחדים.

  אישה בעלת וסת קבוע היא אישה שהתקיים אצלה רצף של שלוש פעמים רצופות שבהן הופיע הדימום על פי חוקיות מדוייקת. מצב זה נדיר למדי, למעט במקרים של שימוש באמצעי מניעה הורמונאליים. על חישוב הוסתות במקרה זה תוכלי לקרוא כאן.

  כדי שהחוקיות של הופעת הוסת תחשב לכזו היוצרת “וסת קבוע” עליה לעמוד בכמה תנאים:

  ראשית, החוקיות צריכה להיות עקבית, כך שתיווצר “חזקה”: רצף של שלושה מקרים שבהם התקיימה באופן מלא. אם לא נוצר רצף של שלושה מקרים כאלה הוסת עדיין אינה נחשבת ל”וסת קבוע”. לאחר שנקבעת הוסת רק רצף של שלושה מקרים רצופים שבהם לא תופיע יערער על תקפותה.

  במחזור שייצור “וסת קבוע” הדימום הוסתי עשוי להופיע בהתאמה לחוקיות עקבית מאחד משני הסוגים הבאים (בנוסף לחוקיות התלויה באמצעים הורמונאליים כאמור לעיל):

  • “וסתות הימים”: הדימום הוסתי מופיע תמיד באותו התאריך העברי (להופעה עקבית של הוסת בתאריך זהה בחודש הלועזי אין משמעות הלכתית כלל), או לאחר מספר ימים קבוע. כדי שמחזור בעל חוקיות כזו ייצור וסת קבוע צריכה להיות עקביות מוחלטת במועד הופעת הוסת, כולל זהות בעונה – יום או לילה- שבה היא מופיעה. מצב שבו אין עקביות מוחלטת, אפילו רק בגלל חוסר עקביות בחלק היממה שבו נראה הדימום לא יאפשר להתייחס לוסת כ”וסת קבוע” והאישה תחשב לבעלת “וסת לא קבוע” למרות שהמחזור שלה סדיר עד מאד.

  • “וסת הגוף” – מצב נדיר של קשר ישיר בין הופעת הוסת לבין תחושות גופניות מסויימות. על מנת שתחושות אלו יחשבו ל”וסת הגוף” מוכרח להתקיים קשר חד משמעי בין השניים כך שהוסת אינה מופיעה ללא התחושה הגופנית הזו מצד אחד, ומצד שני התחושה הגופנית אינה מופיעה בזמנים אחרים, אלא אך ורק בצמוד לדימום הוסתי.

  בשל עצמתה של החזקה ההלכתית, כל עוד לא התבצעה בדיקה הלכתית תקינה בני הזוג יהיו אסורים בקיום יחסים גם לאחר שחלפה עונת הוסת הקבוע, אפילו אם לא הופיע דימום.

  כל זמן שלא יצרה האישה חזקה שהיא בעלת וסת קבוע עליה לנהוג כבעלת וסת לא קבוע במקרה שיש לאישה וסת קבוע והוסת לא הופיעה במועד הצפוי, אין הוסת נעקרת, עד ששלוש פעמים רצופות יגיע מועד הוסת והיא לא תראה בהם מראה אוסר. עד אז היא חייבת לחשוש במקביל לעונות פרישה לפי הוסת הקבוע וגם לחשוש על פי דיני וסת לא קבוע שתחשב על סמך התאריכים הלא צפויים שבהם הופיעה הוסת. הנחיות מעשיות לחישוב מועדי הוסתות תוכלי למצוא כאן.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות