• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

אבלות


דף זה עוסק בדינים של קיום יחסים בתקופת אבל.


בזמן שאחד מבני הזוג אבל, החל מרגע הפטירה ועד לתום השבעה נאסר על בני הזוג לקיים יחסים אפילו אם מדובר בתקופה שבה הם מותרים. כמו כן נאסר עליהם לישון באותה מיטה. 
יש שפסקו שגם חיבוק ונישוק אסורים.
בשבת אמנם לא נוהגים דיני אבלות בפרהסיה, אולם "אבלות שבצנעא" נמשכת, וגם בשבת שחלה בתקופת האנינות או השבעה חל איסור על קיום יחסים.

אם בני הזוג עודם מותרים, מותר להם לקיים יחסים מיד לאחר שתסתיים השבעה. אין צורך בטבילה נוספת.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. כתובות ד':

2. שו"ע יו"ד סי' שמ"א סע' א

3. שו"ע יו"ד סי' שפ"ג סע' א