• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

צומות בתקופת ההריון


ההלכה מבחינה בין “צומות קטנים” שבהם אישה הרה אינה מחוייבת לצום, לצום תשעה באב ויום כיפור שבהם נשים הרות אמורות לצום אלא אם יש סיבה שלא יעשו זאת.


נשים הרות אינן חייבות לצום בצומות ה”קטנים”: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, וי”ז בתמוז. יש שפסקו שאישה מרגישה טוב ויכולה לצום טוב שתצום, אולם ככלל הפסיקה האישה שבצומות אלו נשים הרות לא תצומנה.

לגבי יום כיפור ותשעה באב הפסיקה שונה- נשים הרות אינן פטורות מצומות אלו באופן אוטומטי, אף שהם ארוכים יותר ואורכים כ 25 שעות.

יש לציין, שעד היום כמעט ולא נחקר נושא השפעת צום על הריון. מחקר אחד שפורסם הראה שיש סיכוי רב יותר ללידה ביום שלאחר יום כיפור בעקבות הצום, אבל רוב הלידות היו לידות במועד. מתוצאות המחקר נראה שאין ראיה לכך שצום יגרום ללידה מוקדמת, לפחות אצל נשים שנמצאות בסיכון נמוך.

הדין הפשוט הוא אם כן שאישה בהריון תקין צריכה לצום בתשעה באב וביום כיפור. עם זאת, בכל מקרה של חשש שהצום יפגע באישה ההרה או בעובר, חשוב להתייעץ עם הרופאה ביחס להשלכות הצום ואחר כך עם רב או יועצת הלכה שיוכלו לספק הדרכה הלכתית לאור המצב הרפואי. חשוב לוודא שדברי הרופאה נאמרים מתוך הבנה שיש ערך לצום, ולא מתוך הנחה שמדובר במעשה חסר תוחלת.

במקרה שתשעה באב חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון י‘ אב, יש פוסקים שסברו שנשים הרות אינן צריכות לצום כלל. אחרים סברו שאם האישה חשה בטוב תתחיל לצום ותשבור את הצום אם יתעורר צורך. במצב כזה על האישה לעשות הבדלה לפני שתאכל.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.