• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מבנה המשפחה- עקרונות הלכתיים


החיוב ללדת ילדים נובע משלושה מקורות הלכתיים שונים. כשזוג שוקל לדחות את האפשרות להיכנס להריון או לרווח בין לידות ישנן שתי שאלות יסוד הלכתיות שונות שיש לשקול: האחת נוגעת לעצם ההחלטה על דחיית ההריון הבא, ולמשך הדחיה, והשניה נוגעת לאופן מניעת ההריון.


החיוב ללדת ילדים

החיוב ההלכתי ללדת ילדים, נובע משלושה דינים שונים:

  1. “פרו ורבו”: מצווה המוטלת רק על האיש, ומחייבת לידה של לפחות בן ובת. למרות שהחיוב מוטל על האיש בלבד, לאחר החלת חרם דרבינו גרשום שמונע מהאיש לשאת יותר מאישה אחת יש לאישה הנשואה לאיש שאינו יכול לשאת אישה נוספת חלק באחריות למימוש החיוב שחל על האיש.
  2. “לא תהו בראה לשבת יצרה” : על כל אדם, איש ואישה כאחד, ישנה חובה ליישב את העולם. חובה זו מחייבת לידה של ילד אחד לפחות וחלה גם על נשים.
  3. “ולערב על תנח ידך”: חיוב מדרבנן שלא להסתפק בלידת הילדים שמחוייבים ללדת מדין “פרו ורבו” ומדין “לא תוהו בראה לשבת יצרה” אלא להמשיך וללדת ילדים נוספים. חיוב זה גם הוא חיוב של הגבר. מספר הילדים הנוספים ועיתוי ההולדה תלוי ביכולות ובכוחות הפיזיים והרגשיים של בני הזוג.

התייעצות הלכתית בנושאי מבנה המשפחה

כשזוג שוקל לדחות את האפשרות להיכנס להריון או לרווח בין לידות ישנן שתי שאלות יסוד הלכתיות שונות שיש לשקול:

הראשונה נוגעת לעצם ההחלטה על דחיית ההריון הבא, ולמשך הדחיה. שאלות הלכתיות אלה הן אישיות, וזוג שמתלבט בהן צריך להתייעץ התייעצות אישית עם סמכות הלכתית לבירור השיקולים ההלכתיים הרלוונטים למקרה האישי שלהם לאור החיובים ההלכתיים השונים הנוגעים להולדת ילדים.

שאלת היסוד השניה נוגעת לאופן מניעת ההריון. אופן הפעולה של אמצעים שונים אופני השימוש בהם מעוררים מגוון רחב של שאלות הלכתיות. בניגוד לשאלת דחיית ההריון הבא, שהשיקולים ההלכתיים הנוגעים לה משתנה בין זוג לזוג, עקרונות היסוד של הפסיקה בנוגע לאמצעים השונים אינן נוגעות למקרה ספציפי דווקא. מידע על ההשלכות ההלכתיות של האמצעים השונים, סדר העדיפויות ההלכתי בבחירה ביניהם, ואופן השימוש הראוי על פי ההלכה באמצעים שונים, תוכלו למצוא בחלק זה של האתר בדפי המידע העוסקים במגוון האמצעים הקיימים.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. בראשית פרק א פס’ כח

2. יבמות ס”א:

3. יבמות ס”ב:

4. שו”ע אבה”ע סי’ א סעיף א

5. שו”ע אבה”ע סי’ א סעיפים ה-ו