• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

שיטות טבעיות


שיטות טבעיות למניעת היריון מבוססות על קיום יחסים רק בזמן שבו ניתן להניח שהאישה אינה פוריה. ניתן לשלב שיטות אלה עם אמצעים חוסמים שונים ולהגביר את יעילות מניעת ההריון.


שיטות טבעיות למניעת היריון מבוססות על קיום יחסים רק בזמן שבו ניתן להניח שהאישה אינה פוריה. ניתן לשלב שיטות אלה עם אמצעים חוסמים שונים ולהגביר את יעילות מניעת ההריון.

יתרונן של שיטות אלו בכך שאין בהם התערבות במהלך הטבעי של פעילותו הפיזיולוגית של הגוף. חסרונן בכך שהן דורשות מבני הזוג להימנע מקיום יחסים בזמנים מסויימים, ולעיתים דורשות מאמץ לאורך זמן בכדי להבחין באופן נכון בין הזמנים הפוריים והזמנים שאינם פוריים.

 

שיטת המודעות לפוריות

שיטת מניעה זו מבוססת על העובדה כי אורך חייה של הביצית הוא מוגבל, ועומד על 24-36 שעות מאז שהשתחררה מהשחלה אל החצוצרה בזמן הביוץ. הפרייה עשויה להתרחש רק אם יגיעו אליה תאי זרע בתוך פרק זמן זה. מאחר ותוחלת חייו של הזרע ארוכה יותר, והוא יכול להחזיק מעמד בהפרשות שבגופה של האישה למשך כחמישה ימים, מדובר למעשה בכשבוע שבו יכולה להיווצר הפריה.  הימנעות מקיום יחסים בפרק זמן זה הופך  את האפשרות להרות לכמעט בלתי אפשרית, אולם זיהוי מדוייק של הזמן שבו ניתן להרות הכרחי כדי שיהיה ערך להימנעות מקיום יחסים כאמצעי מניעה..

היישום היעיל ביותר של שיטה זו נשען על זיהוי "חלון הפוריות" באמצעות מעקב אחרי שלושה סימנים: חום השחר, אופי ההפרשות מצוואר הרחם, והמנח של צוואר הרחם. שיטת מניעה זו דורשת לימוד ומיומנות, והאישה לומדת לנהל רישום מדויק של חום הגוף בעת היקיצה, להכיר את ההפרשות בנרתיק ולבדוק בעצמה את מיקומו של הצוואר. שילוב של שלושה פרמטרים אלה עשוי להצביע על מועד הביוץ, ובני הזוג יימנעו מיחסי אישות בתקופה הפורייה סביב הביוץ (או יבחרו להשתמש באמצעי חוסם כלשהו). מחוץ למסגרת זמן זו הזוג יוכל לקיים יחסים ללא כל אמצעי מניעה נוסף.בשימוש מיומן בשיטה זו עומד אחוז הכישלונות על  2-3% בלבד. אולם היעילות נגזרת גם ממידת המוטיבציה של הזוג להקפיד על התנאים הנדרשים בשיטה זו, וממידת המיומנות שיש לאישה במעקב אחרי הפרמטרים השונים.

 

הנקה כאמצעי מניעה

בתקופה של הנקה בלעדית סיכוייה של האישה להרות הם באופן טבעי נמוכים.

אישה המצויה תוך 6 חודשים ללידה, מיניקה באופן בלעדי מבלי לתת תוספות אחרות כלל, ולא היה לה דימום כלשהו לאחר שחלפו שבועיים ללא כל דימום מאז הלידה, נחשבת כאישה בעלת סיכוי נמוך ביותר להרות. במצב כזה הזוג עשוי לבחור לקיים יחסים ללא אמצעי מניעה נוסף ולהניח כי האישה אינה פורייה. זוגות אחרים יבחרו להשתמש באמצעי מניעה חוסם בעל אחוז יעילות נמוך יחסית, מתוך הנחה שהסיכוי להרות נמוך מאד.

 

האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.