• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  ימי ההמתנה המינימליים


  אישה שנאסרה צריכה לחכות מספר מינימלי של ימים כדי שתוכל להתחיל בספירת שבעה נקיים, אפילו אם ההפרשות שאוסרות אותה כבר פסקו.


  אישה שנאסרה תוכל להתחיל לספור שבעה נקיים רק לאחר שפסקו ההפרשות האוסרות, אך גם אז יהיה עליה לוודא שעברו מספר ימי המתנה הנדרשים על פי ההלכה.
  אם הדימום פסק לפני שחלפו ימי ההמתנה, לא תוכל האישה להתחיל בספירת הנקיים עד שתמתין כנדרש.
  מאידך, נשים רבות מדממות בזמן הוסת שלהן מעבר לזמן ההמתנה המינימלי הנדרש. במקרה כזה, יש להמתין עד להפסקת הדימום לפני ביצוע בדיקת הפסק טהרה אף שכבר הסתיימו ימי ההמתנה.

  גם אישה שנאסרה שלא בזמן הוסת חייבת בימי ההמתנה לפני שתוכל להתחיל לספור שבעה נקיים. ימי ההמתנה הם תנאי הכרחי לפני ספירת שבעה נקיים ואינם תלויים באורכו של הדימום.

  הדינים הנוגעים לימי ההמתנה הנדרשים לפני שבעה נקיים משתנים מעדה לעדה. בכדי לדעת כיצד לנהוג עייני בדף המידע הנוגע לפסיקה בעדתך:

  אישה לא תוכל להתחיל בספירת שבעה נקיים לפני שיעברו ימי ההמתנה בהם היא מחוייבת.
  כל אישה שנאסרה חייבת בהמתנה זו ואין לה שום קשר לאורך הוסת הצפוי.
  אישה שנאסרה שלא בזמן הוסת חייבת גם היא בימי ההמתנה.
  נשים רבות מדממות בזמן הוסת שלהן ימים רבים יותר מההמתנה המינימלית הנדרשת. ניתן לבצע את בדיקת הפסק הטהרה רק כשהדימום מסתיים.

  ישנם בעניין זה הבדלי פסיקה עקרוניים בין העדות השונות.
  אם את אשכנזיה או מעדה הפוסקת כבן איש חי, לא תוכלי לנהוג על פי המידע המופיע להלן. את מוזמנת לעיין בדף המידע המתייחס לפסיקה על פי עדתך (כאן).

  נשים ספרדיות (הנוהגות על פי פסקי השולחן ערוך) יכולות להתחיל בספירת שבעה נקיים כבר מהיום החמישי מאז קיימו יחסי אישות לאחרונה. בהתאם לכך, בדיקת הפסק טהרה תוכל להתבצע החל מהיום הרביעי מאז קיימו יחסים, בהנחה שהדימום פסק.

  יש לזכור שההגדרה ההלכתית של ‘יום‘ היא משקיעת החמה ועד לשקיעה שלמחרת. היום שלמחרת קיום יחסים בלילה הוא היום הראשון מארבעת הימים שהיא צריכה להמתין.

  לכן:

  אם בני הזוג קיימו יחסים במוצאי שבת (=יום ראשון), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר ביום רביעי, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים מיום חמישי.

  אם בני הזוג קיימו יחסים בלילה שבין ראשון לשני(=יום שני), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר ביום חמישי, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים מיום שישי.

  אם בני הזוג קיימו יחסים בלילה שבין שני שלישי (=יום שלישי), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר ביום שישי, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים משבת.

  אם בני הזוג קיימו יחסים בלילה שבין שלישי לרביעי(=יום רביעי), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר בשבת, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים מיום ראשון בשבוע שלאחר מכן.

  אם בני הזוג קיימו יחסים בלילה שבין רביעי לחמישי (=יום חמישי), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים מיום שני.

  אם בני הזוג קיימו יחסים בלילה שבין חמישי לשישי (=יום שישי), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר ביום שני בשבוע שלאחר מכן, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים מיום שלישי.

  אם בני הזוג קיימו יחסים בליל שבת (=יום שבת), תוכל האישה לבצע את בדיקת ההפסק כבר ביום שלישי בשבוע שלאחר מכן, ולהתחיל בספירת שבעת הנקיים מיום רביעי.

  על פי פסיקת השולחן ערוך יש אפשרות לבצע ניקוי יסודי של הנרתיק ולוותר על ימי ההמתנה. במקרה שהאישה נקייה מדם קודם לכן ויש צורך מיוחד בקיצור ימי ההמתנה, יפנו בני הזוג לרב או יועצת הלכה לקבלת הדרכה מתאימה.

  ישנם הבדלים מהותיים בפסיקה בנושא ההמתנה בעדות השונות. אם את ספרדיה הפוסקת כשולחן ערוך, המידע בדף אינו נכון לגבייך, וחשוב שתעייני היטב בדף המידע המתייחס לפסיקה על פי עדתך (כאן).

  ספירת שבעה נקיים אינה יכולה להתחיל לפני שיעברו ימי ההמתנה בהם מחוייבת האישה.
  כל אישה שנאסרה חייבת בהמתנה זו ואין לה שום קשר לאורך הוסת הצפוי.
  נשים רבות מדממות בזמן הוסת שלהן ימים רבים יותר מההמתנה המינימלית הנדרשת.  ניתן לבצע את בדיקת הפסק הטהרה רק כשהדימום מסתיים.

  אישה שנאסרה שלא בזמן הוסת חייבת גם היא בימי ההמתנה.
  נשים אשכנזיות, וכן נשים ספרדיות הפוסקות כן איש חי  יכולות להתחיל בספירת שבעה נקיים ביום השישי מהיום בו נאסרו. בהתאמה, בדיקת הפסק טהרה שתתבצע מיד לפני ספירת הנקיים תתבצע מהיום החמישי מזמן שנאסרה והלאה.

  בכל מקרה שבו האישה נאסרת, גם אם היא כבר נקיה לחלוטין מדם, אין היא יכולה להתחיל בספירת שבעת הנקיים לפני שיעברו ימי ההמתנה.

  חשוב להדגיש שבפסיקה האשכנזית מיוחסת חומרה רבה להקפדה על המתנה מינימלית זו, עד כדי כך שהרמ”א נוקט בנושא זה בלשון החריפה “וכל הפורץ גדר יישכנו נחש”. אישה הנתקלת בקושי להרות בשל ההמתנה תפנה להתייעצות הלכתית אישית .

  חשוב לזכור שמבחינה ההלכתית יום מתחיל ומסתיים בשקיעה, ולכן אישה שנאסרת בלילה תספור את הבוקר שאחריו כיום הראשון לימי ההמתנה.

  אם כן:

  אישה שנאסרה ביום ראשון או במוצאי שבת, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מיום שישי, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר ביום חמישי.

  אישה שנאסרה ביום שני או בלילה שלפניו, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מהשבת הבאה, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר ביום שישי.

  אישה שנאסרה ביום שלישי או בלילה שלפניו, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מיום ראשון בשבוע אחר כך, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר בשבת.

  אישה שנאסרה ביום רביעי או בלילה שלפניו, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מיום שני בשבוע אחר כך, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר ביום ראשון בשבוע אחר כך.

  אישה שנאסרה ביום חמישי או בלילה שלפניו, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מיום שלישי בשבוע אחר כך, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר ביום שני בשבוע אחר כך.

  אישה שנאסרה ביום שישי או בלילה שלפניו, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מיום רביעי בשבוע אחר כך, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר ביום שלישי בשבוע אחר כך.

  אישה שנאסרה בליל שבת או ביום השבת, תוכל להתחיל את שבעת הנקיים מיום חמישי בשבוע אחר כך, ולכן תוכל לבצע את בדיקת הפסק כבר ביום רביעי בשבוע אחר כך.

   

  בסרטון הבא יועצת ההלכה מסבירה את מהות ימי ההמתנה:


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שבת פ”ו:

  2. נידה מ”ב.

  3. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיף י”א

  4. שבת פ”ו:

  5. תרומת הדשן סי’ רמ”ה

  6. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיף י”א

  7. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיף י”ג

  8. בן איש חי ש” צ”ו ז’

  תפריט נגישות